วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555                                                              

ตารางสอน  21101  ภาคเรียนที่ 1/2555
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50 นาที
08.20 -
09.10 .
09.10 -
10.00 .
10.00 -
10.50 .
10.50 -
11.40 .
11.40 -
12.20 .
12.20 -
13.10 .
13.10 -
14.00 .
14.00 -
14.50 .
14.50 -
15.40 .
15.40 -
16.30 .
คาบ 40 นาที
08.20-
09.00 .
09.00-
09.40 .
09.40-
10.20 .
10.20-
11.00 .
11.00-
11.40 .
11.40-
12.20 .
12.20-
13.00 .
13.00-
13.40 .
13.40-
14.20 .
14.20-
15.00 .
จันทร์
.106
พัก
กลางวัน
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน
อังคาร
.107
.105


พุธ

.106

.105
พฤหัสบดี

.106
.107

ศุกร์
โฮมรูม


.105
.107