วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 21

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 21 (1 - 5 .. 2555)


             วันที่  1 – 3 ตุลาคม  นักเรียนสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการจัด ส่ง ข้อสอบ  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามการแต่งตั้งนั้นอย่างเต็มความสามารถ
                วันที่ 4 – 5  ดำเนินการตรวจข้อสอบ  ลงคะแนนใน ปพ.5

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 20


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 20 (24 - 28 .. 2555)

            วันที่ 24  เตรียมการสอน  คาบที่ 1 สอนห้อง 106 เรื่อง 1การสร้างพื้นฐาน  1.1การสร้างเกี่ยวกับเส้นตรง  1.1.1  การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  1.1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  ตรวจแบบฝึกหัด
            วันที่ 25 คาบที่ 1 สอนห้อง 107 เรื่อง 1การสร้างพื้นฐาน  1.1การสร้างเกี่ยวกับเส้นตรง  1.1.1  การสร้าส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  1.1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ และคาบที่ 2 สอนห้อง 105 เรื่อง 1การสร้างพื้นฐาน  1.1การสร้างเกี่ยวกับเส้นตรง  1.1.1  การสร้าส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  1.1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  ออกข้อสอบปลายภาค
            วันที่ 26  คาบที่ 2 สอนห้อง 106 เรื่อง 1 การสร้างพื้นฐาน  1.2 การสร้างเกี่ยวกับมุม  1.2.1การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 1.2.2 การแบ่งครึ่งมุม   และคาบที่ 4 สอนห้อง 105 เรื่อง การสร้างพื้นฐาน  1.2 การสร้างเกี่ยวกับมุม  1.2.1การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 1.2.2 การแบ่งครึ่งมุม  ,เย็บข้อสอบและส่งข้อสอบ
คาบที่  9 ลูกเสือ เนตรนารีม.1 กองที่ 1
            วันที่ 27  คาบที่ 2  สอนห้อง 106  เรื่อง  1 การสร้างพื้นฐาน  1.3 การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก  2 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 2.1 การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ  และคาบที่ 3  สอนห้อง 107 เรื่อง  1  การสร้างพื้นฐาน  1.2 การสร้างเกี่ยวกับมุม  1.2.1การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 1.2.2 การแบ่งครึ่งมุม 
            วันที่ 28  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า คาบที่ 4 สอนห้อง 105  และ คาบที่ 6 สอนห้อง 107  เรื่อง 1 การสร้างพื้นฐาน  1.3 การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก  2 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 2.1 การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ  

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19 (17 - 21 .. 2555)

            วันที่ 17  คาบที่ 1 สอนห้อง 106 เรื่องจุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม  ตรวจข้อสอบหลังเรียนบทที่  3  เตรียมแผนการสอน
            วันที่ 18 ถึง 20 เข้าร่วม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อิงมาตรฐาน”
            วันที่ 21  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า  คาบที่ 1  โฮมรูม  คาบที่4 สอนห้อง 105 เรื่อง จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม  คาบที่ 6 สอนห้อง 107  เรื่องจุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม  

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18 (10-14 กย 2555)

วันที่ 10  Jคาบที่ 1 สอนห้อง 106 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ 
                     วิทยาศาสตร์)  และคาบที่ 10 วิชาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ในสัปดาห์นี้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์   ชุดที่  3
วันที่ 11 Jคาบที่ 1 สอนห้อง 107 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
                    วิทยาศาสตร์)  และคาบที่ 2 สอนห้อง 105 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ใน    
                    รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)
วันที่ 12  Jคาบที่ 2 สอนห้อง 106 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ 
                     วิทยาศาสตร์)  และคาบที่ 4 สอนห้อง 105 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่
                     ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)  คาบที่ 8  ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  คาบที่  9 ลูกเสือ เนตรนารีม.1 กอง 
                            ที่ 1
วันที่ 14  Jคาบที่ 4 สอนห้อง 105  และ คาบที่ 6 สอนห้อง 107  ให้นร.ทดสอบหลังเรียนบทที่ 3  และคาบที่ 8  เข้า 
                    สอน ห้อง 308 เรื่องความคล้ายแทนครูเนตรทิพย์  

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17 (3 - 7 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้วันที่ 3-4  ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .106  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่  5  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยส่งตัวนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  สถานที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ณ จุดรายงานตัว  (งานวิชาการ)
วันที่ 6  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยบริการเครื่องดื่มและอาหารแก่คณะครู  สถานที่โรงเรียนเบญจมาศ  ณ หน้าโรงยิมของโรงเรียน  (งานวิชาการ)
วันที่ 7  คาบที่ 1  โฮมรูม คาบที่ 4 สอนห้อง 106 เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง  คาบที่ 6 สอนห้อง 107  เรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 (27 - 31 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 27 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ม.106  และเข้าแทนคุณครูพี่เลี้ยง ห้อง ม.102 (คาบที่ 4) และอังคารที่ 28 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ห้องม.105 และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย  ,วันพุธ ที่ 28 ถึงวันศุกร์ ที่ 31  เป็นกิจกรรมค่ายวิชาการ  ที่ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจค่ายใดค่ายหนึ่ง  สำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์จัดวันที่ 30 – 31 สถานที่วิทยาลัยภูมิปัญญา จ.พัทลุง ข้าพเจ้าและเพื่อนนักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มและประจำฐาน  นันทนาการ ฝ่ายอุปกรณ์

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15 (20 - 24 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียน ห้อง ม.105  ในคาบโฮมรูมทุกวันศุกร์(คาบ 1),  ทุกวันในคาบ 10 รับมอบหมายจากคุณครูพี่เลี้ยงให้ซ้อมตัวแทนนักเรียน ม.1 แข่งเกม 24,  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14 (13 - 17 .. 2555)

                ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13 (6 - 10 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)  และในวันที่ 10  คาบที่ 1-2  พิธีวันแม่  มีการตักบาตรช่วงเช้า  ต่อด้วยพิธีการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13 (6 - 10 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)
และในวันที่ 10  คาบที่ 1-2  พิธีวันแม่  มีการตักบาตรช่วงเช้า  ต่อด้วยพิธีการ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12 (30 - 31 .. 2555และ 1 - 3 .. 2555)

วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม  และ 1 สิงหาคม  นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น  และม.ปลาย  สอบกลางภาคเรียนที่ 1  ข้าพเจ้าทำหน้าเป็นกรรมกำกับสอบห้อง ม. 201 กับคุณครูไพเราะ ศรีมีชัย (ตามคำสั่งตามได้รับ)

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11 (23 - 27 .. 2555)

                ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย,  อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA),
27 กิจกรรมวันภาษาไทย ใช้เวลาคาบที่ 6 -10

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10 (16 - 20 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย  และในวันที่16 - 17 คาบที่ 10 นักเรียนซ้อมกีฬาและกองเชียร์,  วันที่ 18 คาบที่ 1 – 2  ร่วมพิธีการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
คาบที่ 3 - 4  นักเรียนเรียนตามปกติ  คาบที่ 6 – 10  ซ้อมใหญ่กีฬา  และวันที่ 19 – 21  กีฬาอำเภอ 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10 (16 - 20 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย  
และในวันที่16 - 17 คาบที่ 10 นักเรียนซ้อมกีฬาและกองเชียร์,  
วันที่ 18 คาบที่ 1 – 2  ร่วมพิธีการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
คาบที่ 3 - 4  นักเรียนเรียนตามปกติ  คาบที่ 6 – 10  ซ้อมใหญ่กีฬา  และวันที่ 19 – 21  กีฬาอำเภอ
 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10 (16 - 20 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย  
และในวันที่16 - 17 คาบที่ 10 นักเรียนซ้อมกีฬาและกองเชียร์,  
วันที่ 18 คาบที่ 1 – 2  ร่วมพิธีการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
คาบที่ 3 - 4  นักเรียนเรียนตามปกติ  คาบที่ 6 – 10  ซ้อมใหญ่กีฬา  

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9 (9 - 13 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  คณิตศาสตร์ชุดที่ 3),  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8 (2 - 6 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอนเข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  คณิตศาสตร์ชุดที่ 2),  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7 (25 - 29 มิ.. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  คณิตศาสตร์ชุดที่ 1),  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 (18 - 22 มิ.. 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  ภาษาไทยชุดที่ 4), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 (11-15 มิ.. 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  ภาษาไทยชุดที่ 3), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ,  ในวันพุธ  ที่  13  มีการร่อนคาบ สอนคาบละ 40 นาที เพื่อใช้เวลาในการจัดพานไหว้ครู  โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนห้องละ 10 คนจัดพาน  นักเรียนที่เหลือ เรียนคาบพัฒนาศักยภาพมีการสลับตารางสอนจากวันศุกร์กับพฤหัส  ในวันพฤหัสบดี  ที่14 พิธีไหว้ครู  ในเวลาคาบที่ 1 และ 2

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  4  (5 - 8 มิ.ย. 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  ภาษาไทยชุดที่ 2), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  3  (28 – 31 พค 2555 และ 1 มิย 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.105 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  ภาษาไทยชุดที่ 1), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2  (21 – 25 พค 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นม.105,  ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า,  ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.105  ร่วมกับคุณครูโสภา  เพชรแก้ว  และคุณครูเสาวนี  ลมัยพันธ์,  รับการปฐมนิเทศจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน(กลุ่มงานบุคคล)  ในวันที่  22 มิ.. 2555,  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)  และเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน (25 มิ.. 2555) 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1  (14 – 18 .. 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เข้าพบและรับการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระให้สอน.1 ห้อง 105, 106 และ 107, ได้รับมอบหมายให้ลงทะเบียนหนังสือคณิตศาสตร์ที่จะใช้สำหรับแจกให้นักเรียนยืมเรียน, และได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาให้ช่วยเช็คการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในทุกกลุ่มสาระ,  เข้าร่วมประชุมคณะครูภายในโรงเรียนทั้งหมด,  ได้เข้าพบนักเรียนที่สอนมีการทำความรู้จักนักเรียน  ปฐมนิเทศนักเรียน  รวมถึงครูและนักเรียนร่วมกันสร้างกฎกติกามารยาทในชั้นเรียนร่วมกัน  และแจกหนังสือให้ยืมเรียน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555                                                              

ตารางสอน  21101  ภาคเรียนที่ 1/2555
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
คาบ 50 นาที
08.20 -
09.10 .
09.10 -
10.00 .
10.00 -
10.50 .
10.50 -
11.40 .
11.40 -
12.20 .
12.20 -
13.10 .
13.10 -
14.00 .
14.00 -
14.50 .
14.50 -
15.40 .
15.40 -
16.30 .
คาบ 40 นาที
08.20-
09.00 .
09.00-
09.40 .
09.40-
10.20 .
10.20-
11.00 .
11.00-
11.40 .
11.40-
12.20 .
12.20-
13.00 .
13.00-
13.40 .
13.40-
14.20 .
14.20-
15.00 .
จันทร์
.106
พัก
กลางวัน
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน
อังคาร
.107
.105


พุธ

.106

.105
พฤหัสบดี

.106
.107

ศุกร์
โฮมรูม


.105
.107