วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2  (21 – 25 พค 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นม.105,  ได้รับแต่งตั้งจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า,  ได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.105  ร่วมกับคุณครูโสภา  เพชรแก้ว  และคุณครูเสาวนี  ลมัยพันธ์,  รับการปฐมนิเทศจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน(กลุ่มงานบุคคล)  ในวันที่  22 มิ.. 2555,  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)  และเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน (25 มิ.. 2555) 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1  (14 – 18 .. 2555)
ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เข้าพบและรับการปฐมนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระให้สอน.1 ห้อง 105, 106 และ 107, ได้รับมอบหมายให้ลงทะเบียนหนังสือคณิตศาสตร์ที่จะใช้สำหรับแจกให้นักเรียนยืมเรียน, และได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิชาให้ช่วยเช็คการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในทุกกลุ่มสาระ,  เข้าร่วมประชุมคณะครูภายในโรงเรียนทั้งหมด,  ได้เข้าพบนักเรียนที่สอนมีการทำความรู้จักนักเรียน  ปฐมนิเทศนักเรียน  รวมถึงครูและนักเรียนร่วมกันสร้างกฎกติกามารยาทในชั้นเรียนร่วมกัน  และแจกหนังสือให้ยืมเรียน