วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 18 (10-14 กย 2555)

วันที่ 10  Jคาบที่ 1 สอนห้อง 106 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ 
                     วิทยาศาสตร์)  และคาบที่ 10 วิชาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ในสัปดาห์นี้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์   ชุดที่  3
วันที่ 11 Jคาบที่ 1 สอนห้อง 107 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
                    วิทยาศาสตร์)  และคาบที่ 2 สอนห้อง 105 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ให้อยู่ใน    
                    รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)
วันที่ 12  Jคาบที่ 2 สอนห้อง 106 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ 
                     วิทยาศาสตร์)  และคาบที่ 4 สอนห้อง 105 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศตร์ (การเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆ ให้อยู่
                     ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์)  คาบที่ 8  ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  คาบที่  9 ลูกเสือ เนตรนารีม.1 กอง 
                            ที่ 1
วันที่ 14  Jคาบที่ 4 สอนห้อง 105  และ คาบที่ 6 สอนห้อง 107  ให้นร.ทดสอบหลังเรียนบทที่ 3  และคาบที่ 8  เข้า 
                    สอน ห้อง 308 เรื่องความคล้ายแทนครูเนตรทิพย์  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น