วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 20


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 20 (24 - 28 .. 2555)

            วันที่ 24  เตรียมการสอน  คาบที่ 1 สอนห้อง 106 เรื่อง 1การสร้างพื้นฐาน  1.1การสร้างเกี่ยวกับเส้นตรง  1.1.1  การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  1.1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  ตรวจแบบฝึกหัด
            วันที่ 25 คาบที่ 1 สอนห้อง 107 เรื่อง 1การสร้างพื้นฐาน  1.1การสร้างเกี่ยวกับเส้นตรง  1.1.1  การสร้าส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  1.1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ และคาบที่ 2 สอนห้อง 105 เรื่อง 1การสร้างพื้นฐาน  1.1การสร้างเกี่ยวกับเส้นตรง  1.1.1  การสร้าส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  1.1.2 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้  ออกข้อสอบปลายภาค
            วันที่ 26  คาบที่ 2 สอนห้อง 106 เรื่อง 1 การสร้างพื้นฐาน  1.2 การสร้างเกี่ยวกับมุม  1.2.1การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 1.2.2 การแบ่งครึ่งมุม   และคาบที่ 4 สอนห้อง 105 เรื่อง การสร้างพื้นฐาน  1.2 การสร้างเกี่ยวกับมุม  1.2.1การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 1.2.2 การแบ่งครึ่งมุม  ,เย็บข้อสอบและส่งข้อสอบ
คาบที่  9 ลูกเสือ เนตรนารีม.1 กองที่ 1
            วันที่ 27  คาบที่ 2  สอนห้อง 106  เรื่อง  1 การสร้างพื้นฐาน  1.3 การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก  2 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 2.1 การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ  และคาบที่ 3  สอนห้อง 107 เรื่อง  1  การสร้างพื้นฐาน  1.2 การสร้างเกี่ยวกับมุม  1.2.1การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้ 1.2.2 การแบ่งครึ่งมุม 
            วันที่ 28  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า คาบที่ 4 สอนห้อง 105  และ คาบที่ 6 สอนห้อง 107  เรื่อง 1 การสร้างพื้นฐาน  1.3 การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก  2 การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย 2.1 การสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น